TATSUTO SHIBATA

Work

Tatsuto Shibata, Japanese photographer based in Tokyo.